in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Promocje

Promocja LG - 2 w 1. Chłodna kalkulacja

Przy zakupie układu Multi FDx - dystrybutory PMDB za 1 zł* Dodatkowo przy zakupie klimatyzatorów kasetonowych - panele do kaset za 1 zł**.

Promocja trwa do 30 września 2017.
*Dystrybutory Multi FDx biorące udział w promocji: PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640.
**Promocją są objęte wszystkie panele do kaset 1-stronnych i 4-stronnych przy zakupie układów multi split lub komercyjnych: PT-UUC1, PT-UQC, PT-QCHW0, PT-UMC1.

REGULAMIN PROMOCJI „2 w 1. Chłodna kalkulacja”

 1. Organizatorem promocji jest LG Electronics Polska z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 o kapitale zakładowym w wysokości 28 366 000 zł REGON: 01244958, NIP: 521-22-14-808.
 2. Promocja trwa od 12.07.2017r. do 30.09.2017r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Promocją objęte są urządzenia z kategorii multi split i komercyjne z aktualnego Cennika LG 2017 obowiązującego od 1 kwietnia 2017.
 4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych („Uczestnik”). Z promocji wyłączeni są pracownicy organizatora wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu poprzedzającym.
 5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym Uczestnikom w siedzibie organizatora.
 6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższych warunków:
  1. a) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych LG z kategorii multi split i/lub komercyjne u organizatora promocji w okresie promocji.
 7. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik, który spełni warunki zawarte w regulaminie z zastrzeżeniem punktu 2.
 8. Nagrodami w promocji są:
  1. przy zakupie układu Multi FDx  - dystrybutory PMDB w promocyjnej cenie za 1 zł netto. Dystrybutory Multi FDx biorące udział w promocji: PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640. Ilość dystrybutorów zakupionych w promocyjnej cenie musi odpowiadać niezbędnej ilości do montażu zakupionego systemu (maksymalnie 3 szt. na 1 system).
  2. przy zakupie klimatyzatorów kasetonowych panele do kaset w promocyjnej cenie za 1 zł netto. Promocją są objęte wszystkie panele do kaset 1-stronnych i 4-stronnych przy zakupie układów multi split lub komercyjnych: PT-UUC1, PT-UQC, PT-QCHW0, PT-UMC1. Jeden panel przypada na jeden klimatyzator kasetonowy.
   Nagrody w promocji łączą się.
 9. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu.
 10. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą: - Jarosław Jóźwiak oraz Marcin Jurka.
 11. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1.
 12. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.